Detail Data
Data TATA LAKSANA PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
Sub Kategori TATA LAKSANA PERDA 2012
Tahun 2012
Judul TATA LAKSANA PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
Deskripsi TATA LAKSANA PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
File talaks_ret_izinHO.doc (163.50 KB)
Tanggal 2015-01-24
Waktu 05:58:45
Sub Kategori TATA LAKSANA PERDA 2012