Detail Data
Data TATA LAKSANA PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK
Sub Kategori TATA LAKSANA PERDA 2012
Tahun 2012
Judul TATA LAKSANA PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK
Deskripsi TATA LAKSANA PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK
File talaks_ret_izintrayek.doc (133.00 KB)
Tanggal 2015-01-24
Waktu 05:59:15
Sub Kategori TATA LAKSANA PERDA 2012