Detail Data
Data SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR / KURANG BAYAR / NIHIL ( SKRDLB / SKRDKB / SKRDN)
Sub Kategori TATA LAKSANA PERDA 2012
Tahun 2012
Judul SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR / KURANG BAYAR / NIHIL ( SKRDLB / SKRDKB / SKRDN)
Deskripsi SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR / KURANG BAYAR / NIHIL ( SKRDLB / SKRDKB / SKRDN)
File Lamp XVIII SKRDLB, SKRDKB, SKRDN.xls (20.50 KB)
Tanggal 2015-01-24
Waktu 05:47:03
Sub Kategori TATA LAKSANA PERDA 2012